Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale www.lilisor.net, cu sediul în Oradea, România, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.lilisor.net.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.lilisor.net va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.lilisor.net prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele ÅŸi serviciile oferite de www.lilisor.net, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaÅ£iilor ÅŸi pentru a monitoriza traficul È™i a îmbunătăţii experienÈ›a dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.lilisor.net de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, www.lilisor.net va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 14 luni.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, www.lilisor.net va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de www.lilisor.net pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.lilisor.net poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.lilisor.net în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaÈ›iile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obÈ›inute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoÈ›ionale organizate de către www.lilisor.net prin intermediul Site-ului;
 • pentru menÈ›inerea, personalizarea È™i îmbunătățirea Site-ului È™i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea È™i cercetarea, monitorizarea tendinÈ›elor de utilizare È™i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță È™i autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiÈ›iile È™i limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.lilisor.net pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.lilisor.net, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obÈ›ine confirmarea din partea www.lilisor.net cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum È™i detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obÈ›ine corectarea, fără întârzieri justificate, de către www.lilisor.net a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum È™i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate.
 • dreptul la È™tergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul È™i nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării È™i nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru respectarea unei obligaÈ›ii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaÈ›ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.lilisor.net să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune È™tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈ›ionarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obiÈ™nuit È™i într-un format uÈ™or de citit, precum È™i (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deÈ›inătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziÈ›ie – în ceea ce priveÈ™te activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situaÈ›ia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al www.lilisor.net sau în temeiul interesului public, cu excepÈ›ia cazurilor în care www.lilisor.net poate demonstra că are motive legitime È™i imperioase care justifică prelucarea È™i care prevalează asupra intereselor, drepturilor È™i libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit È™i fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii NaÅ£ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competente, în măsura în care consideraÈ›i necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: blog@lilisor.net.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: